Navigation Content

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Sportski paket i Samsung vas nagrađuju”

Foto: MAXtv/ Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj 08/10), Hrvatski Telekom d. d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/122
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 28. veljače 2012.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Sportski paket i Samsung vas nagrađuju”
(u daljnjem tekstu: Pravila)


Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom “Sportski paket i Samsung vas nagrađuju” koja će trajati od 7. ožujka 2012. do 31. prosinca 2012. godine (u daljnjem tekstu: Igra). Igra će se sastojati od 10 (deset) kola:
1. kolo: 7. ožujka do 31. ožujka 2012. godine
2. kolo: 1. travnja do 30. travnja 2012. godine
3. kolo: 1. svibnja do 31. svibnja 2012. godine
4. kolo: 1. lipnja do 30. lipnja 2012. godine
5. kolo: 1. srpnja do 31. srpnja 2012. godine
6. kolo: 1. kolovoza do 31. kolovoza 2012. godine
7. kolo: 1. rujna do 30. rujna 2012. godine
8. kolo: 1. listopada do 31. listopad 2012. godine
9. kolo: 1. studenog do 30. studenog 2012. godine
10. kolo: 1. prosinca do 31.prosinca 2012. godine.


Ovim Pravilima uređuju se uvjeti pod kojima se priređuje Igra.


Članak 2.
Svrha organiziranja Igre jest promidžba Priređivačeve MAXtv usluge Sportski paket, Sportski Plus paket i usluge Pay Per View.

Članak 3.
Priređivač će korisnike usluge pružanja programskog sadržaja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži (u daljnjem tekstu: MAXtv usluga) obavijestiti o Igri objavom Pravila na internetskoj stranici http://maxtv.tportal.hr/.


Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi korisnici MAXtv usluge s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju objavljena Pravila te zadovoljavaju sljedeći uvjet:
- od 7. ožujka do 31. prosinca 2012. godine postanu preplatnik Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa ili kupe neki od sportskih sadržaja putem usluge Pay Per View.

Sudionicima Igre koji ispune uvjet iz prethodnog stavka automatizirano se u sustavu Priređivača dodjeljuje šifra Sudionika Igre koja automatski ulazi u bazu za izvlačenje nagrada po pojedinom kolu (Baza sudionika).
Sudionici Igre koji su postali preplatnici Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa do 31. prosinca 2012. godine automatski dobivaju dva ulaska u Bazu sudionika u odgovarajućem kolu Igre za čijeg su trajanja postali pretplatnici Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa, dok Sudionici Igre koji kupe neki od sportskih sadržaja putem usluge Pay Per View automatski dobivaju jedan ulazak u Bazu sudionika. Korisnici usluge Pay Per View imaju višestruku mogućnost ulaska u Bazu sudionika – svaka kupnja sadržaja putem usluge Pay Per View predstavlja dodatni ulazak u Bazu sudionika.


Dobitnici kola izvlače se slučajnim odabirom iz računalne Baze sudionika na sljedeći način:


- ako u razdoblju od prvog dana pojedinog kola Igre do posljednjeg dana istog kola postanu preplatnik Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa ili kupe neki od sportskih sadržaja putem usluge Pay Per View, ulaze u Bazu sudionika odgovarajućeg kola nagradne igre za izvlačenje mjesečne nagrade.
- primjerice:
- ako od 7. ožujka do 31. ožujka postanu preplatnik Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa ili kupe neki od sportskih sadržaja putem usluge Pay Per View, ulaze u Bazu sudionika za izvlačenje nagrade za 1. kolo
- ako od 1. travnja do 30. travnja postanu preplatnik Sportskog paketa ili Sportskog Plus paketa ili kupe neki od sportskih sadržaja putem usluge Pay Per View, ulaze u Bazu sudionika za izvlačenje nagrade za 2. kolo
i tako redom do posljednjeg kola.


Priređivač će po izvlačenju šifre sudionika iz Baze sudionika, u skladu s čl. 5. Pravila, telefonski nazvati Sudionika Igre koji stoji iza šifre prema podacima dostupnim u bazi korisnika radi dobivanja privole za obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, adresa) u svrhu daljnje provedbe Igre, a osobito preuzimanja i realizacije nagrade. Sudionik na opisani način izražava privolu da se Priređivač može koristiti njegovim podacima radi daljnje provedbe Igre, odnosno realizacije nagrade (kontaktiranje o dobivenoj nagradi, osim prethodno opisani način, telefonom, i pisano na danu adresu, dodjeljivanje nagrade). Kod opisanog davanja privole Priređivaču, korisnik, kao dobitnik nagrade, daje i privolu za to da Priređivač može objaviti njegovo ime i prezime kao dobitnika na internetskoj stranici http://maxtv.tportal.hr/ te da njegove podatke može upotrijebiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja bilo kakve naknade za to.


U Igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Igre.


Članak 5.
Mjesečno izvlačenje dobitnika nagrade za svako pojedino kolo Igre bit će javno i održavat će se na adresi Vukovarska 23, Zagreb u 12,30 sati svake prve srijede u mjesecu, sljedećom dinamikom:
1. kolo: 4. travnja 2012. godine
2. kolo: 2. svibnja 2012. godine
3. kolo: 6. lipnja 2012. godine
4. kolo: 4. srpnja 2012. godine
5. kolo: 1. kolovoza 2012. godine
6. kolo: 5. rujna 2012. godine
7. kolo: 3. listopada 2012. godine
8. kolo: 7. studenog 2012. godine
9. kolo: 5. prosinca 2012. godine
10. kolo: 3. siječnja 2013. godine

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika Priređivača koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

Ako se u Igru ne uključi nijedan sudionik, Priređivač će Igru prekinuti, a u odnosu na nepodijeljene nagrade, Priređivač će postupiti sukladno odredbama Pravilnika.


Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od 10 nagrada, jedna nagrada za svako kolo nagradne Igre.

Fond nagrada:
• 10 x Samsung paket. Jedinična vrijednost Samsung paketa iznosi 9.462,50 kn (PDV uključen)

Ukupni fond nagrada iznosi 94.625,00 kn (PDV uključen).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Članak 7.
Dobitnik nagrade će, osim telefonskim i pisanim putem, o nagradi biti obaviješten i na adresi koju dobrovoljno dostavi prilikom kontakta telefonom, sukladno čl. 4. ovih Pravila, u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitaka.

Nagrada će biti poslana dostavom na adresu koju je sudionik ostavio prilikom kontakta telefonom iz prethodnog stavka.

Sudionik je prilikom preuzimanja nagrade dužan potpisati dostavnicu i Potvrdu o primitku nagrade.

Ako dobitnik Igre nagradu, poslanu dostavom, ne preuzme, nagrada se vraća Priređivaču, a dobitnik je dužan sam organizirati preuzimanje. U tom slučaju, u skladu s definiranim rokom od 30 (trideset) dana koji teku od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, nagrada će ga čekati u prostorijama Hrvatskog Telekoma d. d., Vukovarska 10/3. kat, Zagreb, kontaktni broj telefona 01/498 2544, Odjel za marketinške komunikacije.

Ako dobitnici svoje nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, Priređivač će ih u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka ponovno obavijestiti o dobitku. Naknadni rok za podizanje nagrade je 10 (deset) dana od dana primitka obavijesti o dobitku, o čemu će dobitnici nagrade biti obaviješteni i u samoj obavijesti.

Po isteku naknadnog roka iz prethodnog stavka ovog članka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade.

Preuzimanjem nagrade i potpisom dostavnice i Potvrde o primitku nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.


Članak 8.
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


Članak 9.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.


Članak 10.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti, primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena sukladno članku 3. Ovih Pravila.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...